İçeriğe geç

TAKSİRLE YARALAMA SUÇU (TCK m.89)

Taksirle yaralama suçu dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak bir kişinin ;

 • vücuduna acı vermek veya
 • sağlığının bozulmasına ya da
 • algılama yeteneğinin bozulmasına

neden olmaktır.

 • Taksirle yaralama suçu genellikle ;

>>>Trafik kazaları

>>>İş kazaları

>>>Doktorun tıbbi uygulama hatası

sonucu söz konusu olur.

TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNUN TEMEL ŞEKLİNİN CEZASI:

TCK m. 89- (1) Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

 • Taksirle yaralama suçunda hapis ya da adli para cezasına hükmolunabilir fakat mahkeme yargılama sonunda sanığın hapis cezası ile cezalandırılmasına karar vermişse, artık bu ceza adli para cezasına çevrilemez.
 • Eğer yaralama fiili bilinçli taksirle işlenmişse TCK m.22/3 uygulama alanı bulur.

TCK m.22/f.3 : Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır; bu
halde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır.

 • Burada taksirle yaralama suçunda cezanın belirlenmesinde TCK m.22/ f.6 ‘ da göz önünde tutulmalıdır.

TCK m.22/6 : Taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhasıran failin kişisel ve ailevi durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilmez; bilinçli taksir halinde verilecek ceza yarıdan altıda bire kadar indirilebilir.

Kişinin bir anlık dikkatsizlikle arabanın arkasında oynayan 5 yaşındaki oğlunu görmeyip yaralaması gibi. Burada kanun koyucunun bakış açısı olayımız özelinde açıklayacak olursak bir babanın oğlunun hataen yaralanmasına sebep olarak duyduğu üzüntüyü göz önünde bulundurarak bunun üzerine bir de hukuk düzenince bir cezaya çarptırılmasının babanın mağduriyetine yol açacağı yönündedir.

( Elbette burada olayın basit taksir mi yoksa bilinçli taksir mi olduğunun tayini hakim tarafından yapılır. Hakim olayda bilinçli taksir olduğunu düşünüyorsa bu halde ceza verir ancak söz konusu cezada indirim yapar. )

TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNUN UNSURLARI

>>>1. SUÇUN MADDİ UNSURLARI

FAİL:

 • Taksirle yaralama suçu genel bir suç olup herkes bu suçun faili olabilir.

MAĞDUR:

 • Taksirle yaralama suçunda korunan hukuki yarar kişinin beden bütünlüğü, fizik ve *ruh sağlığı olduğundan suçun mağduru yaşayan bir insan olmalıdır.
 • Ceset üzerinde taksirle yaralama suçu işlenemez.
 • Yine cenin hakkında taksirle yaralama suçu işlenemez. Ancak taksirle yaralama suçu hamile bir kadına karşı işlenmiş ve kadının çocuğunun düşmesine sebep olmuşsa TCK’nın 89/3-e madde ve fıkrasında düzenlenen yaralama suçunu oluşturur.

TCK m.89/3-e : e) Gebe bir kadının çocuğunun düşmesine,
Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, bir kat artırılır.

Uyarı: Kişilerin uğradığı travma sonrası oluşan ruh sağlığı ile ilgili zarar da TCK
kapsamında tanımlanmıştır. Bu nedenle kişilerdeki yaralanmanın fiziksel etkileri yanı sıra
ruhsal etkileri de araştırılmalı, buna göre hüküm kurulmalıdır !!!

EYLEM :

 • Bu suç kişinin vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan herhangi bir davranış ile işlenebilir.
 • Bu nedenledir ki taksirle yaralama suçu serbest hareketli bir suçtur.

Yani kişi silahla yaralanabileceği gibi arabayla çarpmamız sonucunda da yaralanabilir.Hareket bakımından bir sınırlama söz konusu değildir.

NİTELİKLİ UNSURLAR :

 • Taksirle yaralama fiili, mağdurun;
  a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,
  b) Vücudunda kemik kırılmasına,
  c) Konuşmasında sürekli zorluğa,
  d) Yüzünde sabit ize,
  e) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
  f) Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına,
  Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, yarısı oranında artırılır.
 • Taksirle yaralama fiili, mağdurun;
  a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,
  b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
  c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
  d) Yüzünün sürekli değişikliğine,
  e) Gebe bir kadının çocuğunun düşmesine,
  Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, bir kat artırılır
 • Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması halinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

>>>2.HUKUKA AYKIRILIK UNSURU

 • Taksirle yaralamaya sebebiyet verme suçu bakımından, somut olayda, herhangi bir hukuka uygunluk nedeninin varlığını gösterecek olgularla karşılaşılırsa fail cezalandırılmaz. Çünkü bir fiilin cezalandırılması onun tüm hukuk düzeni ile çelişki halinde bulunmasına bağlıdır.
 • Taksirle yaralama suçunda genel hukuka uygunluk nedenleri bulunup hukuka aykırılık unsuru bakımından bir özellik arz etmez.

>>>3.SUÇUN MANEVİ UNSURU

 • Suçun manevi unsurunu taksir oluşturur. Fiil kasten yani bilerek ve isteyerek işlenmiş ise bu suç değil, kasten yaralama suçu oluşur.

SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ

>>>1.TEŞEBBÜS :

 • Teşebbüs kasten işlenebilen suçlar için mümkün olup taksirle yaralama suçunda söz konusu olmaz.

>>>2.İŞTİRAK :

 • Taksirle yaralama suçuna iştirak mümkün değildir.
 • Birden fazla kişinin taksir ile işlediği yaralama eyleminde TCK m.22/5 gereği herkes kendi kusurundan sorumlu olup her failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir.

TCK m.22 / f.5 : Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu olur. Her failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir.

>>>3.İÇTİMA:

İçtima konusunda genel kurallar uygulanır.

MUHAKEME

 • Basit taksirle işlenen suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır.Şikayet süresi suçun işlenmesi ve failin öğrenilmesinden itibaren 6 aydır. Eylemin suçun temel biçimi ya da nitelikli unsurları kapsamında olması bu açıdan önem arz etmez.

Bilinçli taksir halinde ikili bir ayrım yapılır;

 • Bilinçli taksirle işlenen yaralama eylemi suçun temel biçimini oluşturuyorsa soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır.
 • Bilinçli taksirle işlenen yaralama eylemi suçun nitelikli halini oluşturuyorsa soruşturma ve kovuşturma re’sen yapılır. Bu sebeple böyle bir halde şikayetten vazgeçme yoluyla davanın düşmesi söz konusu olmaz.
 • Taksirle yaralama suçunda görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir.
 • Taksirle yaralama suçunda dava zamanaşımı 8 yıl olup bazı durumlarda bu süre 12 yıla kadar uzayabilmektedir. ( TCK m.66/1-e ve TCK m.67/ 4 )
 • Taksirle yaralama suçunun hem temel hem de nitelikli şekli uzlaşmaya tabidir.Bu nedenle öncelikle uzlaşma prosedürü uygulanıp bundan bir sonuç sağlanamaması halinde soruşturma yahut kovuşturmaya devam edilmelidir.
 • Taksirle yaralama suçunda etkin pişmanlık kurumu düzenlenmemiştir.
Tarih:Uncategorized

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.